Menu

GO Oil kliendikaardi kasutamise ja kütuse ning muu kauba müügilepingu tingimused

1. ÜLDISED TINGIMUSED
   1.1. AS Go Oil (edaspidi Go Oil) kliendikaart (edaspidi Kaart) on ettemaksul või krediidil põhinev elektrooniline maksevahend, mis kehtib käesolevas lepingus (edaspidi Leping) kokkulepitud kütuse ja muude kaupade ning teenuste eest tasumisel kõigis Go Oil tanklates ja teeninduspunktides (edaspidi Müügipunktid). Kaart annab selle kasutajale (edaspidi Klient) Lepinguga ette nähtud hinnasoodustused.
   1.2. Ühe kaardi väljastamise tasu on 2 eurot.
   1.3. Kaardi üldine kehtivusaeg on 24 kuud. Üldise kehtivusaja lõpp on pressitud reljeefkirjas kaardile (kuu ja aasta). Kehtivusaja ületanud aktiivselt kasutuses olnud Kaart vahetatakse tasuta uue Kaardi vastu.
   1.4. Lepingus sätestatud juhtudel on Go Oilil õigus peatada ajutiselt Kaardi kehtivus. Ajal, mil Kaardi kehtivus on ajutiselt peatatud, ei saa Kaarti kasutada maksevahendina, samuti ei anna selline Kaart kasutajale hinnasoodustusi.
   1.5. Klient vastutab Kaardi kolmandate isikute kätte sattumise, mehhaaniliste vigastuste, kõrge temperatuuri ja tugeva elektromagnetvälja mõju eest.
   1.6. Klient kohustub hoidma Kaardi PIN-koodi (personaalse identifitseerimise numbrit) saladuses ja Kaardist eraldi. Kaart on kasutatav ainult koos PIN-koodiga.
   1.7. Kaart on Go Oil omand ja tuleb Lepingu lõppemisel tagastada Go Oilile.

2. KAARDI VÄLJASTAMINE
   2.1. Kaart väljastatakse Kliendile 5 tööpäeva jooksul peale Lepingu sõlmimist. Kui tegemist on ettemaksul põhineva Kaardiga, siis on Kaardi väljastamise eeltingimuseks ettemaksu laekumine Go Oil arvele.
   2.2. Lisa- või asenduskaardi tellimiseks saadab Klient Go Oilile kirjaliku avalduse, näidates ära soovitud Kaartide tüübi ja arvu.

3. ARVELDAMINE
   3.1. Kaardiga tasumine registreeritakse Müügipunktis ostu sooritamise ajal kehtivas jaehinnas, mille kohta väljastatakse Kliendile ostukviitung. Lepingujärgsed hinnasoodustused arvutatakse ja rakendatakse Go Oil Kaardikeskuses.
   3.2. Ettemaksul põhineva Kaardiga ostu sooritamise korral väheneb Kliendi ettemaks iga ostu jaehinna võrra, millest on maha arvatud Lepingujärgne hinnasoodustus. Ettemaksu lõppemise korral peatatakse ajutiselt Kaardi kehtivus kuni uue ettemaksu laekumiseni Go Oil arvele.
   3.3. Krediidil põhineva Kaardiga ostu eest tasub Klient Go Oil arve alusel. Klient kohustub arve tasuma vastavalt arvel märgitud maksetähtpäevale. Juhul kui Lepinguga on kokku lepitud krediidilimiit, ei saa Klient sooritada oste üle kokkulepitud krediidilimiidi.
   3.4. Go Oil väljastab Kliendile kaks korda kuus arve koos ostude aruandega, saates selle Lepingus kokkulepitud viisil Kliendile.
   3.5. Kui Klient on Kaarti kasutanud, kuid ei ole arvet saanud hiljemalt iga kuu 20. ja 7. kuupäevaks, kohustub Klient sellest Go Oil Kaardikeskust teavitama. Kliendi vastavasisulise teate peale väljastab Go Oil kordusarve. Kordusarve väljastamise eest teenustasu ei võeta. Arve mittesaamine ei vabasta Klienti maksetingimustest kinnipidamise kohustusest.
   3.6. Kliendile esitatud arve(te) maksetähtajast mittekinnipidamisel on Go Oilil õigus:
      3.6.1. peatada hinnasoodustuste rakendamine kuni võlgnevuse täieliku likvideerimiseni;
      3.6.2. arvestada võlgnevuset viivist 0,2% päevas. Makse laekumisel peetakse esmalt kinni arvestatud viivis, seejärel põhivõlgnevus;
      3.6.3. peatada ajutiselt Kaartide kehtivus. Go Oilil on õigus taastada ajutiselt peatatud Kaartide kehtivus peale võlgnevuse täielikku likvideerimist. Sel juhul taastub kaartide kehtivus mitte hiljem kui 24 tunni jooksul peale Go Oil vastavat otsust;
      3.6.4. öelda Leping ühepoolselt, ilma ette teatamata ja täiendavat täitmise tähtaega andmata, üles.
   3.7. Kliendi Lepingus näidatud andmete (aadress, telefon, e-post, kontaktisik vm) muutumisest kohustub Klient Go Oili kirjalikult teavitama. Vastasel korral on Go Oilil õigus eeldada talle varem teada antud rekvisiitide kehtimist ja nende kohaselt edastatud dokumentide kättesaamist.
   3.8. Klient kohustub kandma kõik temapoolsest Lepingu mittetäitmisest tulenevad Go Oili kahjud (sh kulutused võlgnevuse sissenõudmisele, õigusabile).
   3.9. Klient võib teha Lepingujärgseid makseid AS Go Oil arvelduskontole EE441010220045370015 SEB Pangas või EE622200221027791472 Swedbankis; sularahas Go Oil kaubamärgiga tanklatesse; sularahas Go Oil Kaardikeskusesse Ringtee 25, Tartu.

4. KAARDI KAOTAMINE
   4.1. Kaardi ja/või PIN-koodi kaotamisest kohustub Klient viivitamatult teavitama Go Oili. Teade tuleb esitada kirjalikus vormis (sh e-kirja teel) Go Oil Kaardikeskusele. Infot teate esitamise võimaluste kohta saab telefonil 631 0258. Vastutus Kaardi kasutamise eest läheb üle Go Oilile 12 tunni möödumisel alates teate edastamisest.

5. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE
   5.1. Go Oil võib Lepingu tingimusi ühepoolselt muuta või täiendada. Kõik muutused jõustuvad 12 päeva möödumisel vastava kirjaliku teate saatmisest Kliendile. Kaardi kasutamist maksevahendina pärast seda tähtaega käsitletakse kui vastava muudatuse aktsepteerimist.
   5.2. Leping loetakse lõpetatuks, kui on täidetud vastastikused maksekohustused ja Klient on tagastanud kõik tema kasutuses olnud Kaardid.

6. LÕPPSÄTTED
   6.1. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest nii Go Oilile kui ka Kliendile jääb üks eksemplar.
   6.2. Lepingut täites juhinduvad Go Oil ja Klient kehtivatest õigusaktidest ja headest äritavadest.